VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje poskytovateľa služieb
Ubytovacie zariadenie: VILA DOMOVINA, Tatranská Lomnica 14738, 059 60 Vysoké Tatry
Obchodné meno: SILVER SPOON s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 45681058, DIČ: 2023089816

2. Všeobecné podmienky
2.1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ upravujú používanie ubytovacích zariadení Poskytovateľa služieb, a služieb nimi poskytovaných.
2.2. Špeciálne, individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú uzavretie zvláštnych dohôd s cestovnými kanceláriami, cestovnými organizátormi, v jednotlivých prípadoch s rozličnými, danému druhu obchodu zodpovedajúcimi, kondíciami.

3. Zmluvná strana
3.1. Služby, poskytované Poskytovateľom služieb, využíva Hosť.
3.2. Pokiaľ objednávku služieb odovzdá Hosť priamo Poskytovateľovi služieb, potom je Hosť Zmluvnou stranou. Poskytovateľ služieb a Hosť– v prípade splnenia podmienok – sa spolu stávajú zmluvnými stranami (ďalej Strany).
3.3. Pokiaľ objednávku služieb z poverenia Hosťa odovzdá Poskytovateľovi služieb tretia osoba (ďalej Sprostredkovateľ), potom podmienky spolupráce upravuje zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom služieb a Sprostredkovateľom. 
 
4. Vznik zmluvy, spôsob rezervácie, úprava rezervácie, oznamovacia povinnosť
4.1. Na ústne alebo písomne podanú žiadosť Hosťa o ponuku pošle Poskytovateľ služieb ponuku. Pokiaľ do 24 hodín od odoslania ponuky nebude doručená konkrétna objednávka, potom viazanosť ponuky Poskytovateľa služieb zaniká.
4.2. Zmluva vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej rezervácie Hosťa Poskytovateľom služieb, a pokladá sa za Písomne uzatvorenú Zmluvu. Ústne podaná rezervácia, dohoda, úprava, alebo jej ústne potvrdenie Poskytovateľom služieb nemá váhu Zmluvy.
4.3. Potvrdením rezervácie poskytovateľa ubytovania je medzi hosťom a ubytovateľom uzatvorená zmluva o ubytovaní podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie v rezervovanej izbe apartmánu, na dobu a za podmienok podľa potvrdenej rezervácie. Zmluva o využívaní ubytovacích služieb sa uzatvára na dobu určitú.
4.4. Pokiaľ Hosť ešte pred ukončením určeného obdobia definitívne opustí zariadenie, potom má Poskytovateľ služieb právo na úmernú čiastku protihodnoty služieb, uvedených v Zmluve, nasledovne. Izbu, ktorá sa uvoľnila pred uplynutím určenej doby, je Poskytovateľ služieb oprávnený opätovne speňažiť.
4.5. Na predĺženie využívania ubytovacích služieb iniciované Hosťom, je potrebný predbežný súhlas Poskytovateľa služieb. V takomto prípade si môže Poskytovateľ služieb vyhradiť uhradenie už poskytnutých služieb.
4.6. Na úpravu a/alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda, podpísaná Zmluvnými stranami.
 
5. Podmienky zrušenia objednávky (Storno podmienky)
5.1. Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať storno poplatok v prípade, že hosť zruší svoju objednávku pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky.
5.2. Storno podmienky sú zverejnené na adrese www.apartmanykollar.sk v časti on-line objednávka „vyhľadať – zobraziť ponuky – viac informácií – storno podmienky“.
5.5. V prípade, že hosť nastúpi na pobyt a rozhodol sa tento pobyt z rôznych dôvodov zrušiť, prípadne skrátiť, účtuje sa storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania.
 
6. Ceny
6.1. Ceny ubytovania v objekte VILA DOMOVINA sú k dispozícii na adrese www.viladomovina.sk v časti on-line objednávka „vyhľadať – zobraziť ponuky“.
6.2. Poskytovateľ služieb môže svoje zverejnené ceny bez predbežného oznámenia zmeniť.
6.3. Zároveň s oznámením cien oznámi Poskytovateľ služieb aj mieru daní, obsiahnutú v cenách (DPH, rekreačný poplatok), určenú zákonom, platnú v termíne odoslania ponuky.
6.4. Poskytovateľ služieb môže náklady navyše, spôsobené úpravou platných daňových zákonov (DPH, rekreačný poplatok), po predbežnom oznámení previesť na Zmluvnú stranu.
6.5. Aktuálne zľavy, akcie, ostatné ponuky budú oznámené na webovej stránke 
6.6. Konkrétne ceny, zľavy a podmienky pobytu pre deti, zľavy sú dostupné na stránke danej ponuky.
 
7. Spôsob platby, záruka
7.1. Poskytovateľ služieb požaduje protihodnotu služieb, poskytovaných Zmluvnej strane, najneskôr po ich využití, pred odchodom zo zariadenia, ale v rámci individuálnej dohody môže poskytnúť aj možnosť neskoršej úhrady.
7.2. Poskytovateľ služieb na garantovanie využitia služieb podľa Zmluvy, a vyrovnanie protihodnoty môže požadovať preddavok  na všetky poskytované služby.
7.3. Náklady spojené s použitím ktoréhokoľvek spôsobu platby nesie Zmluvná strana.
 
8. Spôsob a podmienky využívania služieb
8.1. Hosť môže obsadiť ubytovacie zariadenie v deň príchodu od 15:00 hodiny (Check in) a je povinný ju opustiť v posledný deň pobytu dopoludnia, do 10:00 hodiny (Checkout), 
8.2. Pokiaľ si hosť želá obsadiť ubytovacie zariadene pred uvedenými termínmi v deň príchodu, bude mu účtovaná aj cena za predchádzajúcu noc pred dňom príchodu.
 
9. Domáce zvieratá
9.1. Do ubytovacieho zariadenia nie je možné priviesť domáce zvieratá.
 
10. Odmietnutie plnenia zmluvy, zánik povinnosti poskytovania služieb
10.1. Poskytovateľ služieb je oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytovaní ubytovacích služieb, a tým odmietnuť poskytovanie služieb, ak:
a) Hosť nepoužíva ubytovacie zariadenie, ktoré mu bolo dané k dispozícii, na účel, na ktorý je určené;
b) Hosť sa správa voči bezpečnosti, poriadku ubytovacieho zariadenia, voči jeho zamestnancom nežiaducim, hrubým spôsobom, je pod vplyvom alkoholu alebo drog, správa sa urážlivo alebo iným neprijateľným spôsobom;
c) Hosť trpí infekčnou chorobou;
d) Zmluvná strana nesplní do určeného termínu svoje povinnosti zaplatenia zálohy.
10.2. Pokiaľ nebude Zmluva medzi stranami splnená z dôvodu „vis major“, zmluva zanikne.
 
11. Záruka umiestnenia 
11.1. Pokiaľ Poskytovateľ služieb z dôvodu vlastnej chyby (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy, atď.) nedokáže zaistiť služby uvedené v Zmluve, Poskytovateľ služieb je povinný bezodkladne sa postarať o ubytovanie Hosťa.
11.2. Poskytovateľ služieb je povinný zaistiť služby, uvedené v Zmluve, za cenu potvrdenú v zmluve, na dobu v nej uvedenú – alebo do odstránenia prekážok – v inom ubytovacom zariadení takej istej, alebo vyššej kategórie.
11.3. Poskytovateľ služieb je povinný zaistiť pre Hosťa bezplatný transfer na presťahovanie sa do náhradného ubytovania a na prípadné neskoršie sťahovanie sa späť.
11.4. Pokiaľ Poskytovateľ služieb bezo zvyšku splní všetky tieto povinnosti, respektíve ak Hosť prijal ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, Zmluvná strana si nemôže dodatočne uplatňovať nároky na odškodnenie.
 
12. Práva Zmluvnej strany 
12.1. V zmysle zmluvy je Hosť oprávnený používať podľa spôsobu jej určenia objednané ubytovacie zariadenie, ako aj zariadenia, ktoré patria do okruhu zvyčajných služieb, a pre ktoré neplatia špeciálne podmienky.
12.2. Hosť môže v súvislosti so službami, poskytovanými Poskytovateľom služieb, podať sťažnosť počas doby pobytu v ubytovacom zariadení. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto období písomne preukázateľne doručená (alebo ním bola o sťažnosti spísaná zápisnica).
 
13. Povinnosti Zmluvnej strany
13.1. Zmluvná strana je povinná uhradiť protihodnotu služieb, objednaných v Zmluve, do termínu a spôsobom, určenými v zmluve.
13.2. Hosť je povinný zabezpečiť, aby sa dieťa mladšie ako 12 rokov, zverené do jeho opatery, zdržiavalo v ubytovacom zariadení Poskytovateľa služieb iba pod dozorom dospelej osoby.
 
14. Povinnosť Zmluvnej strany nahradiť škody
14.1. Hosť zodpovedá za škody a znevýhodnenia, ktoré Poskytovateľ služieb alebo tretia osoba utrpí vinou Hosťa, alebo jeho sprevádzajúcej osoby, alebo iných osôb, za ktoré zodpovedá Hosť. Táto zodpovednosť platí aj vtedy, ak má poškodený právo žiadať úhradu svojej škody priamo od Poskytovateľa služieb.
 
15. Povinnosti Poskytovateľa služieb
15.1. Poskytovateľ služieb je povinný plniť ubytovacie a iné služby objednané na základe zmluvy, podľa platných predpisov, štandardov služieb;
15.2. Poskytovateľ služieb je povinný prešetriť písomnú sťažnosť hosťa resp. reklamácie a vykonať kroky, potrebné na riešenie problému, o ktorých je povinný spísať zápisnicu. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom
 
16. Povinnosť Poskytovateľa služieb nahradiť škody
16.1. Poskytovateľ služieb zodpovedá za všetky škody, ktoré Hosť utrpí vinou Poskytovateľa služieb, alebo jeho zamestnancov v zariadeniach Poskytovateľa služieb.
16.2. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb sa nevzťahuje na škodu spôsobujúce udalosti, vzniknuté z neodvratných dôvodov, ktoré sú mimo kompetencie zamestnancov Poskytovateľa služieb a jeho hostí, alebo ktoré si hosť spôsobil sám.
16.3. Poskytovateľ služieb môže v ubytovacom zariadení určiť také miesta, kde hostia nemajú prístup. Za prípadné škody, zranenia, vzniknuté na týchto miestach, Poskytovateľ služieb nezodpovedá.
16.4. Hosť musí škodu, ktorá mu vznikla, okamžite nahlásiť poskytovateľovi ubytovania, a poskytnúť poskytovateľovi ubytovania všetky údaje, potrebné na vyjasnenie okolností udalosti, spôsobiacej škodu, prípadne na spísanie policajnej zápisnice/zahájenie policajného vyšetrovanie.
16.5. Za cenné predmety, cenné papiere, a hotovosť zodpovedá Poskytovateľ služieb iba v tom prípade, pokiaľ danú vec výslovne prevzal do úschovy.
 
17. Mlčanlivosť
17.1. Poskytovateľ služieb je povinný postupovať podľa smerníc o spracovaní údajov podľa zákona 18/2018 Z.z  v zmysle neskorších predpisov
 
18. Vis major
18.1. Dôvod, alebo okolnosť (napríklad: požiar, povodeň, nepriaznivé počasie, výpadok elektrického prúdu), ktoré nie sú v moci strany (vis major), všetky strany oslobodzujú od plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, počas trvania tohto dôvodu alebo okolnosti.
18.2. Strany sa zhodli na tom, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby možnosť vzniku takýchto dôvodov a okolností znížili na čo možno najnižší stupeň, a z takýchto dôvodov vzniknutú škodu.